7 Mayıs 2014 Çarşamba

Yapı birim maliyetleri yayında 2014

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2014 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2014 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

24 Mart 2014 Pazartesi

Tip imar yönetmeliği eylül 2013

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Madde 1 – (Değişik:RG-19/8/2008-26972)
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda uygulanır.
Madde 2 – (Değişik:RG-1/6/2013-28664)
Proje hazırlanması, yapı ruhsatı ve arazi düzenlemesine ilişkin uygulamalar bu Yönetmelik ile Bakanlıkça çıkarılan diğer imara ilişkin yönetmeliklerde yer alan tanımlara göre gerçekleştirilir. Bu Yönetmeliklerde yer alan genel hükümler, tanımlar ve ruhsata ilişkin hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez. Bu Yönetmeliğin ve ilgili idarelerin Kanuna ve diğer mevzuata göre çıkaracakları imar yönetmeliklerinin diğer hükümleri ise uygulama imar planında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

29 Ocak 2014 Çarşamba

15 Ekim 2013 Salı

8 EYLÜL 2013 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ TAM METNİ

8 EYLÜL 2013 PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ TAM METNİ

8 eylül 2013 tarihinde yapılan değişiklerinde yer aldığı planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin tam metnini aşağıda paylaşmış bulunuyoruz.

8 Ekim 2013 Salı

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalardaki gözlemlere göre utandığınızda yüzünüzle beraber hangi organınız belirgin olarak kızarmaktadır?

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalardaki gözlemlere göre utandığınızda yüzünüzle beraber hangi organınız belirgin olarak kızarmaktadır?

a) mide
b) akciğer
c) böbrek
d) beyin

28 Eylül 2013 Cumartesi